Elektronisk vandring på Bohus og Fredriksten festning
Høgskolen i Østfold tar deg med på en elektronisk vandring på Bohus og Fredriksten festning

<LES MER>


Kongeveien forbi Fredriksten er nå ferdig opprustet og skiltet
Et omfattende arbeid er blitt lagt ned for å gjøre den gamle hovedferdselsveien mellom Norge og Sverige i gangbar stand.

<LES MER FRA HALDEN ARBEIDERBLAD>


Pengelens på fortet
I 2006 er det ikke satt av budsjettmidler til større investeringer i Fredrikstads kulturminner og historiske anlegg. Det er en utilsiktet effekt av museumsreformen.
<LES MER FRA FREDRIKSTAD BLAD >


Nye tanker om gammel vei
Interreg-prosjektet Kongeveien er et stort kulturprosjekt i Østfold og Bohuslän til 10 millioner kroner.
<LES MER FRA FREDRIKSTAD BLAD >


200.000 kroner til Måne-festivalen
Månen Musikkfestival får 200.000 kroner av kommunens profileringsmidler for 2006, foreslår rådmannen.
Fredrikstad kommune har satt av 600.000 kroner til såkalte profileringsmidler i år. Det vil si støtte til arrangementer som kan sette Fredrikstad på kartet.
<LES MER FRA FREDRIKSTAD BLAD >


1700-talls-festival i festningsbyen? Tanken om å utvikle en teaterhistorisk festival i festningsbyen er dukket opp i et såkalt InterReg-prosjekt som heter "Kongeveien". Kommuner i Østfold og Bohuslen (Västra Götalands len) er gått sammen om et nettverksprosjekt som heter "Kongeveien".
<LES MER FRA FREDRIKSTAD BLAD >


Historie om Kongeveien

Kongeveien er et nettverksprosjekt mellom kommuner i Østfold og Bohuslän, langs en historisk reiseled fra Moss til Kungälv


Bevarte Kongeveier tjener alt noen aktuelle formål

Kongeveiprosjektet ”vill åskådliggöra kulturella och historiska händelser och arrangemang med den historiska vägen som gemensam nämnare”.

Oslobisp Jens Nilssøn reiste der alt i 1590

 

 

 


Kongeveiprosjektet satser på kulturtilbud og faste
kulturminner langs den gamle Kongevei, mens
Kustleden er et mulig parallelt prosjekt under
samme informasjonsparaply. De bidrag som
inngår i fellestilbudet utvikles redaksjonelt
sammen med hver kommune, som er primære
prosjekteiere i nettverket.

Det felles budskap skal utvikles for Østfold og Bohuslän under ett, og tar sitt utgangspunkt i samferdsels- og forsvarshistorie gjennom 1000 år, i tråd med grenseregionens egen identitet og særpreg.

Budskapet utformes over samme allsidige lest av
opplevelser og inntrykk, som ” - en reise i
Provence”; - både for øyet og ganen, med vakre,
interessante miljøer av natur og kultur som
sceneteppe, med nære opplevelser av ekthet og
tradisjoner i flere ledd av kontakt og service.

VIRKEMIDLER
Felles symbolikk og gjenkjennelig design
tilstrebes, med Kongeveiskilt langs autentiske
strekninger. Logotype brukes på alt materiell.
Granittens grå tekstur inngår også.
Til felles virkemidler hører egne Nettsider og
Kongeveibrosjyre med festningstema, med gode
kart. Vår 2006 utgis Reisehåndbok langs
Kongeveien fra Moss til Kungälv.

Kongeveikontorer opprettes på Fredriksten og ved
Bohus som ”destinasjonspunkter” for
kulturhistorisk reiseinformasjon. Kontorene skal
virke i Hovedprosjektet 2005-07 i
sommersesongene.

HVEM ER VI?
Forprosjektet har basis i de fire nordligste
kommuner i Båhuslen og Østfold
fylkeskommune, men skal bygges ut til flest
mulig av de 17 kommuner langs leden.

Fra nord til sør: Moss, Rygge, Råde, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Strömstad, Tanum, Munkedal,
Uddevalla, Stenungsund, Kungälv.
Øvrige kommuner langs kysten organiseres
parallelt i KUSTLEDEN, fra sør til nord: Kungälv, Stenungsund, Orust, Tjörn, Sotenäs,
Lysekil, Strömstad og Hvaler.

FESTNINGENE SOM KULTURREISENS
HØYDEPUNKT


Festningene langs Kongeveien vil framheves som
kulturreisens høydepunkt. De inviterer de selv til
det; Mathias Blumenthal maler festningslandskapet, 1748

Fredriksten festning i Halden (over) med sitt storslåtte festningslandskap, festningsbyen i Fredrikstad, Bohus i Kungälv og Marstrand med Carlsten fästning, er besøksklassikere som har tiltrukket tusenvis av turister i generasjoner, før og etter 1905. Det finnes også grensefestninger fra nyere tid og sagnomsuste borgsteder, som Ragnhildsholm på Hisingsiden ved Nordre Elv, grunnlagt av den norske kongen på 1200-tallet.
Karl XIIs dødsted på Fredriksten festning (1718)
har litt av samme status som Båhus festning for
nordmenn, etter Roskildefreden og avståelsen i
1658. I eldre generasjoner brukte folk å kalle
området ved Göta elv for ”Nordens Rhinen”, for
de mange grensekriger og borgbeleiringer under
Kongenes arvefiendskap og fyrstenes mange
feider. ”Nordens Rhinen” kan bli et mer fokusert
mål for kulturreiser på charter-basis til fordel også
for skuldersesonger.

KULTURMØTER GJENNOM 1000 ÅR

En av Vikens mange 1100-talls kristningskirker

Folket i grenseregionen ville fred i alle tider, og
fikk sin vilje i 1905. Tidligere kunne de ofte inngå
separat bondefred over grensa når Kongene ville
krige. Selv etter 400 år med grensekriger, besto
fortida mest av fredlig ferdsel og handel.
Utgraving og undersøkelser i Foss kirke i
Munkedal har vakt stor interesse i svenske
medier. Den norske kong Øystein (kung Ôsten)
ble iflg. Snorre myrdet og gravlagt i kirken på
1100-tallet. Et større teaterspill er under utvikling
på stedet.


Spekteret av kulturminner fra førhistorisk tid har
større fortetting i grenseregionen enn noe annet
sted i Norden, som ved Vitlycke i Tanum
(UNESCOS Verdenskulturarv) og Oldtidsveien
ved Fredrikstad, som er unik i Norge.


Foruten utallige fornminner fra hedensk tid, finnes
mange stedsnavn og tekster fra vikingtid og
Sagaer.

”DEN SKJULTE HISTORIEN”.

Bohuslen har i dag en lite beskrevet historie fra
før 1658, fra den norske fortid og overgangstida
som utsatt grenseprovins. Den ”skjulte historie”
var tema for nordiske historikere i København i
2003, og har et økende marked i kulturturismen
også i andre av Nordens grenseregioner.


Kaprifolen snor seg frodig på ruiner etter Dragsmark kloster (Munkedal), grunnlagt av Håkon Håkonsson.

Til den ”skjulte historien” hører felles
kirkeordning under Oslo stift til Elven og
Hisingen fram til 1658, lov- og rettshistorie
under Borgartinget helt til 1684. Landskapsnavnet
har skiftet, Viken var i eldre tid hele fjordfolden,
Ranrike er urgammelt, mens Elvesyssel og
Borgarsyssel hører til norsk middelalder.
Båhuslen (eldre norsk navnform) var landskapet
som fikk navn fra borgen på Baholmen ved
Kongelv.

Aktuell formidling og kulturreiser med dette
historieoverskridende utgangspunkt er i tråd med
EØS/EU’s program for grensenedbyggende
kulturpolitikk, som er vedtatt av myndighetene.

FOR HVEM, og HVORFOR?
INTERREG-prosjektet satser på ”ökt kulturell
gemenskap mellan Østfold och Bohuslän”, ved å
utvide gjensidig reising og gi flere besøk over
grensa på hver side.

Det operasjonelle mål er å øke tilstrømninga, mest
mulig jevnt fordelt. Vi vet kulturminner veier
tungt. Borgund stavkirke i Lærdal tilførte
omgivelsene 36 mill. NOK bare et av de siste år,
tilsvarende tall for Oscarborg festning oppgis av
de Nasjonale festningsverk til 24 mill. NOK!

Nettverkssamarbeidet mellom kommuner over
riksgrensa bør motvirke servicelekkasjer, ved å
utjevne kvalitetsulikhet og tilføre nye erfaringer.
Segmenter bør få mer spesialisert materiale. For
interesserte fra europeiske land er vårt bidrag å
finansiere oversettelser på aktuelle språk, som i
våre Nettsider. Engelsk og tysk i alle fall.

E 6 er under sterk utbygging mellom Oslo –
Göteborg – København, og utgjør en akse med
den største befolkningskonsentrasjon i Norden.
Det økende trafikkgrunnlag bidrar til at stadig
flere reiser forbi langs Europaveien. Det gir en
særlig utfordring til å skape mentale ”stopp-” og
”avkjøringsveier” til tilbudet i vår region!
Noe kan gjøres med kampanjer før sesongen. Vi
tror et langsiktig bidrag er å legge til rette for nye
måter å oppleve landskap og miljø på, mer
stedsnært og i redusert reisetempo. Alternative
reiseformer er sykkelturisme og vandring på
skiltede og tilrettelagte traceer, som i Østerrike,
Spania og Storbritannia.


Til Grundsund, god nok grunn …


HVEM ER SAMARBEIDSPARTNERE?
Prosjektet vil gjerne utvikle felles prosjekter,
skape nye nettverk, og tilføre EU-midler langs
flere linjer overfor følgende regionale instanser;
Reiselivet i Østfold og Bohuslän er stort sett
situert i de større byene. Vi vil helst bidra med
mer utdypende materiale om kulturtilbudet og
samarbeide om det vi kan enes om.

Nasjonale festningsverker ved Fredriksten i
Halden og festningsbyen i Fredrikstad er våre
partnere på norsk side. ”Bohusporten” som blir
utviklet av Musejföreningen i Kungälv, Carlsten
festning i Marstrand, og mulig andre festninger,
på svensk side. Til fellesprosjekter hører felles
distribusjon, utvikling av program for virtuell
vandring i interiører og forsvarshistorie, og skilter
med Kongeveilogo tilbys i nærområder.


Renessansens høydepunkt, Erik Dahlberg 1658


MUSEUMSFORUM FOR VIKEN & RANRIKE

Muséene i regionen, 9 i tallet, er en rik kilde for
kulturhistorie, og er selv viktige attraksjoner.
Prosjektteamet har foreslått å samle noen av de
fagansatte i et kontaktnett, til fordel for:
et Museumsforum for regionen med årlige
fagseminarer om grenseregionens felleshistorie;
en bokserie med faglig og populært tilsnitt,
over et spekter av emner (jfr. avsnitt foran), som
innrettes på museumsbutikker og turistkontorer i
hele regionen. Design, utstyr og pris for serien,
egnet for formålet, delfinansieres av EU-fond.

Frivillig kulturvern finnes godt utbygd.
Fortidsminneforeningen, Østfold historielag og
Hembygdsförbundet bør delta i Museumsforum.
Og hva med å samle kreftene om å lage et felles
Kulturminneatlas?

Fra Borgarsyssel museum, ferjestan fra Solli


Vegkontorene i Moss og Göteborg er med som
konsulenter. Vi ønsker et bedre kartgrunnlag til
kart og som plandata, og trenger råd om noen
”paradestrekninger” av Kongeveien. Vi håper
både verk og vesen vil bidra med vegprosjekter
for alternativ ferdsel parallellt med E 6!


LANGSIKTIG VISJON
Vi ønsker å revitalisere kulturturistprosjekt ”7
festningers vei” (90-tallet) fra Oslo til Varberg
(Halmstad?) ved utvidet destinasjonssamarbeid
med Akershus fylke og Halland turist.

Prosjektets langsiktige mål er en ny stamvei for
sykkel og fotvandring med kulturopplevelser, dels
på den Københavnske Kongevei der den er egnet.
Sykkelspor på autentiske veietapper gir et bedre
grunnlag for opplevelser utenom bilveier, med
skjermet landskap og bevart kulturmiljø.


Københavnske Konge- og Postvei, også kalt
Festningsvei i gamle dokumenter, ble utbygget
under Kristian IV. Veien hadde norsk postgang og almen ferdsel gjennom århundrer og var eneste utenrikse ferdselsåre til 1814. Den kan bli framtidas link til sykkel- og vandrenettet på kontinenent, som mellom Berlin og København.
Kulturturister søker autentiske reisemål fordi de
har emosjonelt utbytte av bevarte miljøer og levende historisk fortid. Prosjektet vil tilføre en vederheftig, kilderiktig formidling, som folket i regionen kjenner seg igjen i. Budskapet skal bidra til at turister tar ansvar for egne aktiviteter.

Prosjektet ønsker å bidra til varige ordninger ut av
konkrete prosjekter som alt har vært strukturfondfinansiert, og som kan videreføres i skiltprogrammer og infotiltak, og samarbeid med eksisterende Spor- og Ledprosjekter, ved å legge inn informasjon i våre Nettsider og på andre måter.

 

Verneplanene ble presentert i Oslo og Halden sammen dag!
Det var ved en høytidlig seremoni da Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen og riksantikvar Nils Marstein var med på presentasjonen av 12 nye verneplaner for Nasjonale Festningsverk.

<LES MER >


Dagbladets anmelder skryter bokprosjektet til Kjeld Th. Magnussen om Karl XIIs død opp i skyene
”Bare gjengivelsen av de gamle kartene, gjør utgivelsen til bokkunst av ypperste merke”, hevder Dagbladets anmelder Espen Søbye. Prosjektet er støttet både økonomisk og rent praktisk med hensyn til fotografering og digitalisering av prosjektet Kongeveien. Vi har vært I Det Konglige Bibliotek i København og Riksarkivet i Oslo, for å ta ut kopier i høy kvalitet med vårt digitaliseringssystem.

<LES MER HVA PRESSEN SKRIVER >


Etter samarbeid med Kongeveien har Riksarkivet blitt overbevist om at Digigraphie er fremtidens måte å bevare sine kopier i høy kvalitet
Etter å ha gjennomført Epson sin ”Svenneprøve” er nå Riksarkivet klar til å bruke teknikken Digigraphie ved sine reproduksjoner. Det er spesielt de garantier som alle tester på lysekthet som systemet gir som fanget vår interesse, sier fotograf Odd Amundsen hos Riksarkivet.

<LES MER>


Verneplanene for Fredrikstad og Fredriksten festning er nå klare for presentasjon den 22. mai 2007
Prosjektet Kongeveien har fotografert flere hundre tegninger og digitalisert disse etter det nye systemet, som gjør at de kan reproduseres i størrelsen 1:1 i svært god kvalitet. En del av disse tegningene er nå også klare på web og flere vil komme ut etter hvert. Det viktigste med prosjektet har vært å bevare en svært høy kvalitet av kartene i digital form.

<LES MER>


Fotografering på Amalienborg slott i København for å ta med digitale kopier hjem til Norge!
Ikke mindre enn ni konger og enkelte dronninger har siden 1700-tallet samlet på det som er oppbevart i Hennes Majestet Dronningens Håndbibliotek på Amalienborg slott.

<LES MER>


Historisk bok om Olav Haraldsson Helgenkongen som grunnla Sarpsborg i 1016 og en vandring i Sarpsborgs historie

Prosjektet Kongeveien har gjennom sitt EU-prosjekt utgitt boken ”Olavs by”.

<LES MER>


Praktisk og nyttig bok å ha med seg på oppdagelsesferd blant de gamle grensefestningene i Østfold og Akershus.
Nasjonale Festningsverk har i samarbeid med EU-prosjektet Kongeveien utgitt et praktisk håndbok du kan ta med deg ut på tur for å besøke våre historiske grensefestninger fra 1905

<LES MER>


Hele 16 motiver av helleristninger er nå utgitt på postkort i Østfoldområdet.
I samarbeid med Opplev Fredrikstad, Visit Sarpsborg og Kongeveien er det nå utgitt postkort med 16 ulike motiver fra kjente lokale helleristninger fra kommunene Fredrikstad og Sarpsborg.

<LES MER>


Helleristninger nå også på frimerker.
Postkortene kan etter hvert kjøpes med de samme motivene også med frimerker i lokale forretninger og turistinformasjoner i området. Det er i samarbeid med Posten Norge at det er laget frimerker med portotakst A

<LES MER>


Tidligere EU-prosjekt kommer
til nytte

Mellom 1999 og 2001 ble det gjennom et EU-prosjekt restaurert en 
kalkovn på Karljohansvern i Horten

<LES MER>


Grensemarkeringer omkring
Festningsverkene i Fredrikstad

Fredrikstad Festning ble påbegynt i 1663. I løpet av 1700-tallet var det flere planer om store utvidelser, som ville inneslutte hele Kongsten fort i selve festningen.
<LES MER>


Digitalisering av gamle bilder går sin gang
Arbeidet er nå kommet godt i gang med digitaliseringen av gamle kart og tegninger for Nasjonale
Festningsverk.
.
<LES MER >


PREMIERE
- "Kongeveien”
(Fredag 9. Juni kl. 17.00.)

E6 Østfold medieverksted inviterte til premiere på animasjonsfilm laget av ungdom fra Sarpsborg og Fredrikstad.
<LES MER >


Nå er det igang!
Alt klaffet da Spooki hadde sin premiere på Kongsten fort i går kveld. 

Flere hundre ivrige tilskuere ble skremt denne første kvelden. Med  sine naturlige kulisser på fortet, var det umulig å ikke bli dratt med i forstillingen.

Spooki er en del av Kongeveien og viser med glans hvordan nye  attraksjoner kan bruke de gamle festningene på en ny måte.

Besøk vår hjemmeside på www.spooki.no

Se bildene fra premieren!


Spooki,
24.-27. august.

<LES MER >

Du kan nå zoome deg ned i detaljer på bildet og kunne lese i en god kvalitet.

Vi tester ut en ny teknikk for å kunne se så mange detaljer som mulig, uten at det er noen fare for at kopiene kan stjeles via nettet. Dette har vært en av forutsetningene for mange av våre bidragsytere.
<LES MER >


Flere tusen års gamle tegninger har gitt inspirasjon til disse nye bildene.

De fleste helleristninger i Østfold og Bohuslän ble laget i bronsealderen, ca. 1800 – 500 f. Kr.
<LES MER>


Veihistorien i Akershus
1850 - 1912

 

Etter nesten 30 år som plansjef ved veikontoret i Akershus, har Per Øgaard laget en rekke hefter om våre veiers historie. Du kan nå laste ned den første boken å starte på historien om Akershus veiene.
<LES MER >


3angle er godkjent som en av de aller første i Norge
til å produsere bilder med
Digigraphi-teknikk

Epson har stått i spissen for utviklingen av det nye sytemet. Nå er kvaliteten kommet opp i de ønskede krav som markedet stiller hevder Solfrid Liland i Epson Norge.
<LES MER >


Svenska Sjöarkivet har nytryck av äldre sjökort och sjökortsunderlag. Materialet består av 200 - 250 år gammalt, hittills opublicerat marint kartmaterial.

 

De sjökort vi erbjuder grundar sig på två sjömätningsexpeditioner, den ena i Bohuslän, 1803-1805 och den andra i Stockholms skärgård 1806-1808.Dessa sjömätningar finansierades av Kunglig Maj:t och leddes av professorn i fysik och astronomi vid Åbo universitet, N. G. Schultén . Samtligt material på denna webblats är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Svenska Sjöarkivet.
<LES MER >Kongeveien en grenseløs historie er delt i to delprosjekter hvor den andre delen har spesialisert seg på å benytte ulike teknikker til å presentere historiske resultater på en ny og mer brukervennlig måte.

Opprinnelig var dette satt opp som to avskilte søknader som Interreg-sekretariatet mente burde kunne slåes sammen til ett felles forprosjekt. Dette er blitt gjort, men vi har valgt å arbeide med våre arbeidsoppgaver i to grupper og vil i løpet av forprosjektet konkludere om vi fortsatt kan ha synergi av hverandres arbeid for så å søke om et felles hovedprosjekt.Bakgrunn for prosjektet ”Grenseløs historie”
Reproduksjon av Norske forsvarsverk (tegninger)
1660 - 1939

Det er arbeidet ett års tid med å se på muligheter til å reprodusere tegninger som tilhører Ingeniørbrigaden over Norske forsvarsverk. Tegningene er arkivert hos Riksantikvaren i Oslo.

Tegningene i seg selv har hatt en unik historie og blitt ”gjenoppdaget” flere ganger. Nå er de systematisert (1991) og arkivert under trygge forhold (hos Riksantikvaren), men de begynner å komme i en dårlig forfatning og er i fare for å bli ødelagt. For hver gjennomgang eller forflytning står de i fare for å bli påført ytterligere skader, blekket begynner å gå inn i papiret og kan lett bli uleselig.
Les mer


Digitalisering og reproduksjon
Som et grunnlag for et forprosjekt har vi sett på dagens måte å reprodusere bilder på. Denne er preget av svært teknisk utstyr, mange maskiner, som igjen mye fagkunnskap og blir ofte for dyr for at større samlinger som her kan la reprodusere.
Les mer


Deltagere i delprosjekt
”Grenseløs Historie”

Denne tegningen er fra 1667 over Fredriksten festning i Halden
.

Prosjektet har en samling av både private og offentlige partnere, som skal gjennom perioden utvikle modeller og gode eksempler som vil bli testet ut i praksis.
Følgende partnere deltar i forprosjektet:
Offentlige deltagere: Nasjonale Festningsverk, Fredrikstad kommune (Opplev Fredrikstad),
Våler Utvikling AS, Bohusläns Museum og Østfold fylkeskommune

Private deltagere: Fjording AS (delprosjektleder), Flisa Trykkeri AS, 3angle AS og Svenska Sjöarkivet
Les mer

Rekonstruksjon med 3D-teknikk
Når en rekonstruksjon skal skje i det virkelige liv, vil 3D-konstruksjoner hjelpe til å ta avgjørelser på et langt tidligere stadium. Små detaljer kan være avgjørende. Hvordan var det egentlig mon tro?
Les mer


Elektroniske bøker

I løpet av prosjektperioden har vi planer å lage modeller på hvordan det går an å lage elektroniske versjoner av gamle bøker. Dette vil først og fremst dreie seg om ”gamle” historiske bøker som det ikke vil være regningsvarende å trykke opp nye opplag av, men som har så mye interesse for en som søker dybdeinformasjon om ulike historisk tema at det vil være stor allmenn interesse for dette arbeidet.
Les mer


Gamle kart
Vi har gått gjennom mange arkiver som inneholder gamle kart over forsvarsverk som er laget med en utrolig nøyaktighet, tatt i betraktning de måleinstrumenter de på den tiden de var tegnet hadde tilgang til.